(سرمایه گذاری )

   

* انواع اقامت سرمایه گذاری

1- خرید اوراق قرضه دولتی به مبلغ دو میلیون یورو به مدت پنج سال
2- خرید سهام شرکت‌های اسپانیای به مبلغ یک میلیون یورو
3- سپرده گذاری یک میلیون یورو سپرده به مدت پنج سال در یکی از بانک‌های اسپانیا
4- خرید ملک یا املاک حداقل به مبلغ پانصد هزار یورو
5- اقامت از طریق خرید ملک
گلدن ویزا
شخص متقاضی بایستی حداقل مبلغ پانصدهزار یورو در املاک سرمایه گذاری کند.
تا بتواند برای خود و همسر و بچه‌های زیر 18 سال اقامت اسپانیا دریافت کند.
هزینه نقل و انتقال و سند نویسی و سایر هزینه‌های دولتی حدود 10%قیمت ملک میباشد
شخص متقاضی بایستی تا پنج سال ملک را نگهداری کند تا اقامت دایم بگیرد و بعد میتواند بفروشد. 
*در این روش اجازه کار از اول برای متقاضی و همسرش وجود دارد*
                                                                                                           ( اطلاعات صوتی سرمایه گذاری )
 1.قسمت اول