( ثبت شرکت )

پس از ثبت شرکت در اسپانیا بایستی شرکت شروع به فعالیت کند و حداقل شش نفر اسپانیای یا اشخاصی که کارت اقامت دارند رو استخدام کند و حداقل یک سال فعالیت کند و پس از پرداخت حقوق و کلیه هزینه‌های متعلقه سود شرکت کفاف زندگی شخص متقاضی را برای گرفتن اقامت پوشش دهد
در این روش اول شخص متقاضی اقامت میگیرد سپس برای خانواده تقاضای اقامت میدهد
این روش بیش از دو سال طول خواهد کشید
در تمام روش‌های فوق تحصیل بچه‌ها مجانی میباشد و شخص و خانواده از تمام امکانات یک شخص اسپانیای برخوردار خواهد بود بجز بیمه تامین اجتماعی و حق رای
در واقع تا وقتی که شخص بیمه و مالیات به دولت اسپانیا پرداخت نکند از بیمه تامین اجتماعی نمیتواند استفاده کند

                                                                                                                    (اطلاعات صوتی ثبت شرکت)