( تمکن مالی )

                   

 *در این روش شخص بایستی از نظر مالی در ایران توانای آن را داشته باشد که بتواند در اسپانیا بدون کار کردن
زندگی کند.
 *برای شخص اول حدود 25.000 هزار یورو و برای سایر افراد هر کدام نفری 8.000 هزار یورو بایستی درآمد سالیانه به ریال نشان دهد و گردش حساب شش ماه هم این مطلب را تایید کند
این درآمد میتواند از سود سپرده، سود سهام، اجاره، بازنشستگی و سود شراکت تامین گردد.
*این درآمد به هیچ عنوان نبایستی وابسته به حضور شخص در ایران یا کارکردن وی داشته باشد.
*در این روش شرط حضور در اسپانیا وجود دارد یعنی شخص و خانواده وی بایستی حداقل 183 روز در اسپانیا طی یک سال زندگی کنند.
 *البته لازم نیست حتما پیوسته باشد فقط این که مدت را پر کنند کافی است.
 *شخص متقاضی و همسر به هیچ عنوان اجازه کار ندارند در سال اول
 از سال دوم بسته به شرایطی میتوانند کارت بدون کار را تبدیل به کارت با کار کنند.
*داشتن ملک، داشتن پول در حساب جاری، و هر چیزی که نشان دهنده تمکن متقاضی باشد به پروسه کمک میکند.

                                                                                                        ( اطلاعات صوتی تمکن مالی )

1.قسمت اول